INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ - přihlášky

Vážení rodiče, 

přihlášky Vám vyplním a nachystám ve škole, jen Vás prosím o zaslání následujících informací:

1) Název škol + obory 

2) Jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce + adresa trvalého bydliště, aktuální telefonní číslo
a e-mail na zákonného zástupce, který bude uveden v přihlášce

Informace prosím posílejte na e- mail: 

grebenickova@zszaaleji.cz

Jakmile budu mít přihlášku nachystanou, domluvím se
s Vámi na termínu předání přihlášky, kdy si Vy nebo Vaše dítě přijdete pro přihlášku do školy. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdané do 1. března 2022.

V případě nejasností mě kontaktujte e-mailem.

Petra Grebeníčková

[střední školy - obory bez talentové zkoušky]

Aktualizované informace k přijímacímu řízení na střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

Dne 5. ledna 2021 došlo k obecným úpravám podmínek přijímacího řízení. Nyní už je jasné, jak dané střední školy, zahrnuly tyto úpravy do svých kritérií přijímacího řízení, proto Vám můžu napsat relevantní informace.

V přílohách najdete informace k přijímacímu řízení + dokument MŠMT k úpravě přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení některých škol:

Gymnázium Uherské Hradiště

https://www.guh.cz/prijimacky4

Obchodní akademie Uherské Hradiště

https://www.oauh.cz/stredni-skola/obchodni-akademie/prijimaci-rizeni

https://www.oauh.cz/stredni-skola/informacni-technologie/prijimaci-rizeni

SŠPHZ Uherské Hradiště

https://www.ssphzuh.cz/prijimaci-rizeni

MESIT Uherské Hradiště

https://www.mesitstredniskola.cz/vse-o-prijimani-ke-studiu

Střední škola služeb s. r. o. Uherské Hradiště

https://www.sossluzeb.cz/prijem_n.html

SOŠ A GYMNÁZIUM STARÉ MĚSTO

https://www.sosgsm.cz/informace-k-prijimacimu-rizeni

GYMNÁZIUM VELEHRAD

https://sgv.cz/wp-content/uploads/2021/08/Kriteria-PR-2022-23.pdf

[víceletá gymnázia]

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA

GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ

https://www.guh.cz/prijimacky8/

GYMNÁZIUM OTROKOVICE

https://www.gyotr.cz/uchazeci/informace-pro-uchazece/uchazeci-osmilete-studium/

GYMNÁZIUM UHERSKÝ BROD

https://www.gjak.cz/wordpress/wp-content/uploads/2021/01/Kriteria8G2021.pdf

INFORMACE PRO RODIČE, JEJICHŽ DĚTI SE HLÁSÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLU S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

Blíží termín odevzdávání přihlášek na střední školy
s talentovou zkouškou (umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou).

Přihlášky Vám vyplním a nachystám ve škole, jen Vás prosím o zaslání následujících informací:

1) Název škol + obory 

2) Jméno zákonného zástupce, který bude uveden na přihlášce + adresa trvalého bydliště, aktuální telefonní číslo a e-mail

Informace prosím posílejte na e-mail: grebenickova@zszaaleji.cz


Jakmile budu mít přihlášku nachystanou, domluvím se s Vámi na termínu předání přihlášky, kdy si Vy nebo Vaše dítě přijdete pro přihlášku do školy. Nezapomeňte, že přihlášky musí být odevzdané do 30. listopadu.

schůzka pro rodiče k přijímacímu řízení

Schůzka pro rodiče k přijímacím zkouškám se uskuteční před třídními schůzkami 24. listopadu 2020 v 16.00 (učebna bude upřesněna). 

[testy profesní orientace]

ŽÁCI 9. ROČNÍKŮ

- skupinové orientační testy profesní orientace proběhnou ve třídách začátkem listopadu 2021 - Mgr. Petra Grebeníčková (kariérový poradce)

- individuální testy profesní orientace s kariérovým poradcem pro Vaše děti si můžete domluvit na e-mailu: grebenickova@zszaaleji.cz (Petra Grebeníčková - kariérový poradce)

- individuální testy profesní orientace se školním psychologem pro Vaše děti si můžete domluvit na e-mailu: frolikova@zszaaleji.cz (Veronika Frolíková - školní psycholog)

- individuální testy profesní orientace na Informačním
a poradenském středisku Úřadu práce v Uherském Hradišti (IPS)
 - je nutné objednat se předem 950 170 251

sledujte

webové stránky Vámi vybraných škol (dny otevřených dveří, přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, kritéria přijímacího řízení)

www.infoabsolvent.cz - nabídka středních škol

● www.cermat.cz – informace k jednotné přijímací zkoušce, testy z minulých let

● www.zkola.cz – informace k přijímacímu řízení (další kola přijímacího řízení)


právní předpisy

► zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

► vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

►zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle (bude průběžně aktualizováno)


organizace přijímacího řízení

Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Pro jednotlivá kola stanoví jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů. Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška. Zveřejnění kritérií  a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na webových stránkách školy:  do 31. 1. 2022, do 31. 10. 2021 (obory s talentovou zkouškou)

termíny pro odevzdání přihlášek

① Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou /umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou/  do 30. 11. 2021

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno                                 

2. 1. – 15. 1. 2022 /umělecké školy/                                           

2. 1. – 15. 2. 2022 /gymnázia se sportovní přípravou/             

15. 1. – 31. 1. 2022 /konzervatoře/

Jednotná přijímací zkouška se nekoná do oborů skupiny 82 - umění a užité umění .

② Přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2022(už musí být doručeny na danou střední školu)                            - jednotná přijímací zkouška                                                         - školní přijímací zkouška

jednotná přijímací zkouška

Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) ​​​​​​​

https://www.cermat.cz/


termíny jednotné přijímací zkoušky

Termíny jednotné přijímací zkoušky budou aktualizovány dle sdělení MŠMT

Čtyřleté obory vzdělání:

1. termín:      12. dubna 2022                                           

2. termín:       13. dubna 2022

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

1. termín:       19. dubna 2022                                        

2. termín:       20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu:

1. termín:     10. května 2022                                           

2. termín:      11. května 2022

obecné informace o přijímacím řízení

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.                                                                ►součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií dané střední školy                              

2) Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).   

► v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí                                   

► ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

3)Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze:

► vážné důvody (např. zdravotní)                                               

► písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy 

4) Hodnocení výsledků přijímacího řízení:

Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.  ► Výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny Centrem do 28. dubna - JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, GSP 40%.     (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů)  ► Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena            Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

5) Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet - min. 15 dnů)
a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

 • Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna.
 • Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.
 • Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. dubna - 30. dubna.

6) Odvolání

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy).   

 • ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

7) Zápisový lístek

K čemu slouží zápisový lístek:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek (ve škole do 15. 3. 2022)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě  kdy:

 • Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

8) Další kola přijímacího řízení

 • Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ, poté jsou informace zveřejňovány na www.zkola.cz.
 • V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ nekonali).
 •  Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.
 •  Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský