PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY 2019/2020

Informace o přijímacím řízení na střední školy

PRÁVNÍ PŘEDPISY

​► zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

► vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

►zákon č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-o-prijimacim-rizeni-ke-strednimu-vzdelavani-podle

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitel střední školy je povinen vyhlásit nejméně jedno kolo přijímacího řízení. Pro jednotlivá kola stanoví jednotná kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.                        Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška. Zveřejnění kritérií  a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů na webových stránkách školy:                                      do 31. 1. 2019                                                                                  do 31. 10. 2018 (obory s talentovou zkouškou)

TERMÍNY PRO ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášky na SŠ pro obory vzdělání s talentovou zkouškou /umělecké školy, konzervatoře, gymnázia se sportovní přípravou/  do 30. 11. 2018

První kolo přijímacích zkoušek je stanoveno                                  2. 1. – 15. 1. 2019 /umělecké školy/                                               2. 1. – 15. 2. 2019 /gymnázia se sportovní přípravou/                  15. 1. – 31. 1. 2019 /konzervatoře/

Jednotná přijímací zkouška se nekoná do oborů skupiny 82 - umění a užité umění .

② Přihlášky na ostatní SŠ do 1. 3. 2019 (už musí být doručeny na danou střední školu)                                                            - jednotná přijímací zkouška                                                              - školní přijímací zkouška

 ♦ JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání)                           https://www.cermat.cz/

TERMÍNY JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1. termín: 12. dubna 2019 (4leté obory)                              2. termín: 15. dubna 2019 (4leté obory)                                         Náhradní termín (všechny obory vzdělání):                                 1. termín: 13. května 2019                                                               2. termín: 14. května 2019

Školní přijímací zkouška                                                       maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2019           ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2019

Obecné informace
​o přijímacím řízení:

1) Každý uchazeč si může podat 2 přihlášky v prvním kole přijímacího řízení.                                                                        ►součástí přihlášky - doklady stanovené vyhláškou, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti a další dokumenty dle kritérií dané střední školy

2) Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů).   

► v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí​                                   

► ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

3)Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví, omlouvají ho pouze:

     ► vážné důvody (např. zdravotní)                                                   ► písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy 

4) Hodnocení výsledků přijímacího řízení:

   ► Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.    ► Výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny Centrem do 28. dubna - JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, GSP 40%.     (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů)      ► Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena            Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

5) Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí

Ukončení hodnocení, oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet - min. 15 dnů)
a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

 • Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna.
 • Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.
 • Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. dubna - 30. dubna.

6) Odvolání

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy (řediteli školy).   

 • ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

7) Zápisový lístek

K čemu slouží zápisový lístek:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole obdrží jeden zápisový lístek (ve škole do 15. 3. 2019)

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním ZL řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě  kdy:

 • Uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.
 • Uchazeč již uplatnil ZL na některý z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

8) Další kola přijímacího řízení

 • Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ, poté jsou informace zveřejňovány na www.zkola.cz.
 • V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ nekonali).
 •  Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.
 •  Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

Podávání přihlášek na střední školy

1) Přihlášky vyplňujeme a tiskneme ve škole (potřebné informace: rodné číslo žáka; jméno zákonného zástupce, který bude na přihlášce uveden; aktuální telefonní kontakt a email na zákonného zástupce, aktuální adresa). Přihlášku si doma zkontrolujte, doplňte podpis zákonného zástupce a žáka + datum podpisu.                                                                               2) Termín pro vytisknutí vyplněných formulářů přihlášek našich žáků na SŠ je do 22. 2. 2019, poté následují jarní prázdniny (nezapomeňte, že k jednotlivým přihláškám přikládáte ještě potvrzení od lékaře a další dokumenty dle kritérií jednotlivých škol, což Vám také nějaký čas zabere).          3) Přihlášky podávají uchazeči o studium sami k rukám ředitelů středních škol – osobně nebo poštou doporučeně (podací lístek uschovejte).

SLEDUJTE:

● webové stránky Vámi vybraných škol (přípravné kurzy, přijímačky nanečisto, kritéria přijímacího řízení)

www.cermat.cz – informace k jednotné přijímací zkoušce, testy z minulých let

www.zkola.cz – informace k přijímacímu řízení (další kola přijímacího řízení)


Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský