Erasmus

Mezinárodní projekt naší školy

Návštěva partnerské školy v Portugalsku

Třetí výjezd projektu ERASMUS se uskuteční ve dnech 2.3. – 8.3.2024 do Portugalska – AMORA  – (25 km od Lisabonu) Escola Secundária Manuel Cargaleiro –  www.esmcargaleiro.pt

Termín: sobota 2. března až pátek 8. března 2024

Součástí projektu je výjezd do Portugalska, do kterého byly vaše děti vybrány. Se svými partnery v projektu navštívíme mnoho zajímavých míst, budeme mít možnost poznat systém portugalského školství a společně se zapojenými školami do projektu se zapojíme do aktivit, které pro nás portugalská škola připravila.
Ubytování a strava bude zajištěna v hostitelských rodinách. Žáky budou na výjezdu doprovázet učitelé naší školy.

Letíme z Vídně Lisabonu, do Vídně na letiště se budeme dopravovat taxíkem. Na letišti v Lisabonu budou na děti čekat pedagogové portugalské školy a hostitelské rodiny našich dětí.

Po úspěšném uzavření předcházejícího projektu Erasmus+ týkající se Žákovských Parlamentů jsme se opět stali koordinátorskou školou nového projektu Erasmus+

ERASMUS+ 2022 – 2024 “SUCCESS FOR EVERY CHILD in the virtual world and inclusion in the real world”

Po úspěšném uzavření předcházejícího projektu Erasmus + týkající se Žákovských Parlamentů jsme se opět stali koordinátorskou školou nového projektu Erasmus+. Do tohoto projektu jsou zapojeny tyto školy:

Projekt trvá 2 roky ( září 2022 – červen 2024). Každého výjezdu se účastní 6 žáků a  učitelé naší školy. Délka každého výjezdu bude 6 dní. Předpokládané termíny výjezdů jsou: Listopad 2022 – ČR, Květen 2023 – Španělsko, Říjen 2023- Chorvatsko, Březen 2024 Portugalsko, Květen 2024 – Lotyšsko.

Web projektu 

Na výjezdech děti budou navštěvovat vyučovací hodiny a budou mít možnost poznat systém zahraničního školství. Mimo to navštíví mnoho zajímavých míst a společně budeme pracovat na projektu. Ubytování a strava bude zajištěna v hostitelských rodinách. Veškeré náklady na výjezd jsou hrazeny z projektu Erasmus. Rodiny žáků, kteří se budou účastnit některého z výjezdů do zahraniční školy, se v listopadu 2022 stanou hostitelskou rodinou pro některé ze zahraničních dětí, které přijedou do České Republiky. Povinností hostitelské rodiny bude poskytnout stravu, ubytování a dopravu do školy.

Colegio Nuestra Seňora del Rosario - Španělsko Paterna (Valencie)

 • Mateřská a Základní škola (děti od 3-16 let), 702 žáků, 53 učitelů
 • Anglický program tzv. „Angličtina plus“, který umožňuje studentům mít o 5 hodin týdně více angličtiny
 • Studenti z velmi rozdílného sociálního prostředí. Škola se nachází v sociálně slabé čtvrti s vysokou nezaměstnaností a většina studentů pochází z této oblasti. Tyto rodiny škola podporuje finančně. Ale je zde i velké množství studentů, kteří pocházejí z vysokého standardu.

Pumpuru vidusskola – Lotyšsko (Jürmala)

 • Demokratická, humanistická škola s vysokou úrovní vyučovacího a učebního procesu, založené na tvůrčí práci žáků a učitelů.
 • 852 žáků, 87 učitelů
 • Škola nabízí pět vzdělávacích programů: předškolní, základní vzdělávání, střední vzdělávání, všeobecné středoškolské vzdělání s matematickým, přírodovědným a technickým směrem a všeobecné střední vzdělání.
 • Každý žák musí vytvořit alespoň jeden projekt nebo vědecko-výzkumnou práci za rok.
 • Studenti se skvělými a vynikajícími vzdělávacími výsledky, ale bohužel kvůli jejich špatné finanční situaci v rodině nemají možnost využít maximum svých znalostí a dovedností.

Osnovna škola Bol – Chorvatsko Split

 • Základní škola 430 žáků (6-14 let), 37 učitelů.
 • Inkluzivní škola -  4 žáci se zdravotním postižením v samostatné třídě a 26 žáků s lehkými poruchami učení, kteří jsou zařazeni do tříd s ostatními dětmi.
 • Zaměřena na rovné příležitosti, výuku tolerance a porozumění pro druhé.
 • Sportovní třídy, které vyučují specializovaní lektoři.

Escola Secundária Manuel Cargaleiro - Portugalsko – Amora – ca. 25km od Lisabonu

 • Základní a Střední škola - 1000 žáků (12-18 let), 100 učitelů a 40 asistentů
 • Studenti pocházejí z nejrůznějších sociálních vrstev (někteří studenti mají velmi vysoký standard zázemí a někteří dostávají sociální podporu ze školy)
 • Studenti, kteří pochází z afro-portugalsky mluvících zemí, brazilští studenti, také z východní Evropy. Mají speciální program – Nexus – který poskytuje poradenství a podporu studentům, jejichž mateřským jazykem není portugalština.
 • Většina studentů ve škole se však narodila v Portugalsku. Tyto multikulturní aspekty podporují inkluzivní a rozmanité Metody a přístupy k učení.

Se zapojenými školami jsme se domluvili na těchto výstupech:

 • Logo projektu
 • Soubor programů pro adaptační pobyty
 • Digitální nástroj pro mapování výskytu šikany
 •  Soubor aktivit na podporu zdravých vztahů ve třídách
 • Sada piktogramů pro bezpečný pohyb ve virtuálním prostoru
 • Manuál pro začlenění dětí s různými mateřskými jazyky
 • Elektronický sborník, jehož konečná podoba bude zobrazena na webových stránkách všech škol a evropském portále
 • Zpracování výstupů z adaptačních pobytů – zpracování všech poskytnutých materiálů z adaptačních pobytů, zhodnocení  jejich efektivity.
 • Vypracování sbírky příkladů dobré praxe
 • Hodnocení digitálního vybavení jednotlivých škol
 • Zpracování výsledků digitální gramotnosti dětí. Porovnání vyhodnocených dotazníků z jednotlivých škol, zjištění silné a slabé stránky škol.
 • Zpracování Minimálního preventivního programu

Všechny výstupy, informace o výjezdech, fotodokumentace, videa budou zveřejněna na webových stránkách projektu a Evropském portále.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský