Škola pro všechny

Realizace projektu OPVVV. Číslo výzvy: 02_16_022

Zvolené aktivity

1. Školní psycholog - personální podpora ZŠ

 • Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního psychologa základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně 3tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími potřebami .
 • Práce školního psychologa na 1,0 úvazku za měsíc
 • Počet měsíců: 12

2. Tandemová výuka na ZŠ

 • Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků základních škol (a budoucích pedagogů) v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
 • Aktivita je určena pro dva pedagogy, kteří společně naplánují a zrealizují 10 vyučovacích hodin v průběhu pěti po sobě jdoucích měsíců, ve kterých probíhá výuka. Po každé vyučovací hodině proběhne reflexe včetně zhodnocení využitých metod a vlivu na vzdělávací procesy a výsledky žáků.

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

 • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 • Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 • Matematická a čtenářská gramotnost

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin

 • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
 • Pedagogičtí pracovníci základních škol budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí a na využívání efektivních vyučovacích metod. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 • Mentoring a inkluze

5. Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

 • Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů. Jednotka umožní pozvat lektora přímo do školy, a tak ušetřit pedagogům cenný čas.
 • Aktivita je koncipována tak, že umožňuje zajistit vzdělávání pro celý pedagogický sbor či jeho podstatnou část tak, aby bylo možné z podpořené skupiny pedagogů vytvořit tým s inovačním potenciálem schopným působit na kompetence, ale i hodnoty a postoje ostatních pedagogů ve škole.
 • Jedná se o jeden vzdělávací program DVPP o rozsahu minimálně 8 hodin, který podpoří v dané škole koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzdělávání i žáci s potřebou podpůrných opatření (včetně těch v prvním stupni podpory).
 • Vzdělávání může být zaměřeno také na podporu bezpečného klimatu ve škole/třídách, budování týmu školy a podporu spolupráce, práci s nastavováním cílů a vyhodnocováním výsledků učení žáků (se zvláštním zřetelem na žáky s potřebou podpory).

6. Čtenářský klub pro žáky ZŠ

 • Cílem aktivity je realizace čtenářského klubu pro žáky základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí.
 • Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

7. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

 • Cílem aktivity je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky základní školy.
 • Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků.
 • Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.
 • Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

8. Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

9. Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem, převážně žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu na vyučování a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem především v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a cizí jazyk).
Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský