Montessori

První třídu s Montessori pedagogikou jsme v Základní škole Za Alejí otevřeli v roce 2013, kdy nastoupilo 16 prváčků. Od té doby vzrostl počet dětí, učeben a rozšířil se i kolektiv pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje třídy 92 dětí, které spolupracují se 5 učitelkami a 4 asistentkami pedagoga. Dění v jednotlivých třídách můžete sledovat na stránkách tříd M1, M2, M3, M4 a M5.


Montessori pedagogika obecně

Pedagogický systém, který vyvinula italská lékařka Marie Montessori (1870 - 1952), je založen především na respektu k osobnosti a vývoji dítěte a individuálním přístupu ke vzdělávání každého žáka. Řídí se principy, které postihují vztah dospělého k dítěti, připravené a dítěti přizpůsobené prostředí a opírají se také o hluboké lidské hodnoty, jejichž společným jmenovatelem je výchova zodpovědného, kreativního a svobodně smýšlejícího člověka.

Pohled do našich tříd

Obsah vzdělávání je pro Montessori systém i pro běžné třídy totožný a je dán školním vzdělávacím programem. Očekávané výstupy na konci 1. stupně vzdělávání jsou tedy stejné pro oba pedagogické systémy na naší škole. Cíl výuky se od běžných tříd neliší, cesta k němu je jiná. Třídy jsou organizovány jako ročníkově smíšené. Společně se v prvním trojročí učí první, druhý a třetí ročník a ve druhém dvojročí čtvrtý a pátý ročník.

Vybavení

V Montessori třídách pracujeme s velkým množstvím propracovaných pomůcek jak pro jazyk český a matematiku, tak i pro přírodní vědy a výchovné předměty. Děti používají počítače a tablety, mají k dispozici také kopírku. Využíváme kvalitně vybavené prostory školy, například bazén, cvičnou kuchyňku, tělocvičnu, dílny, počítačovou učebnu nebo posluchárnu.  

Vztahy

Velký důraz klademe na respektující vztahy na všech úrovních ve škole i mezi rodinou a školou. Na začátku školní docházky se rodiny s dětmi účastní víkendového adaptačního pobytu spolu s učitelkami a vedením školy. Děti svým třídním učitelkám i asistentkám tykají.

Organizace dne

Výuku organizujeme v časových blocích. Ranní blok od 8:00 do 9:30 je věnován především intenzivní práci v předmětech jazyk český a matematika, případně přírodověda, vlastivěda nebo angličtina. Po přestávce je většinou druhý blok od 10:00 do 11:40 zaměřen na výchovné předměty, projektovou výuku nebo další aktivity. Po obědě mají děti možnost chodit do školní družiny, která organizuje množství kroužků přímo v budově školy.

Výuka

Nové učivo prezentujeme prostřednictvím pomůcek vždy menší skupině dětí, které již dospěly k danému tématu.  Děti potom pracují samostatně podle svých plánů a přehledů učiva. Používáme pracovní sešity, pracovní listy, každá třída má k dispozici knihovnu a počítač. Děti pracují jak individuálně, ta
k ve dvojicích nebo i skupinách.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský