Montessori

První třídu s Montessori pedagogikou jsme v Základní škole Za Alejí otevřeli v roce 2013, kdy nastoupilo 16 prváčků. Od té doby vzrostl počet dětí, učeben a rozšířil se i kolektiv pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje třídy 100 dětí, které spolupracují se 5 učitelkami a 3 asistentkami pedagoga. Dění v jednotlivých třídách můžete sledovat na stránkách tříd MA, MB, MC, MD a ME.


Montessori pedagogika obecně

Pedagogický systém, který vyvinula italská lékařka Marie Montessori (1870 - 1952), je založen především na respektu k osobnosti a vývoji dítěte a individuálním přístupu ke vzdělávání každého žáka. Řídí se principy, které postihují vztah dospělého k dítěti, připravené a dítěti přizpůsobené prostředí a opírají se také o lidské hodnoty, jejichž společným jmenovatelem je výchova zodpovědného, kreativního a svobodně smýšlejícího člověka.

Pohled do našich tříd

Třídy jsou organizovány jako ročníkově smíšené. Společně se v prvním trojročí učí první, druhý a třetí ročník a ve druhém dvojročí čtvrtý a pátý ročník. Ve třídách působí učitelka a asistentka pedagoga. Od září 2022 učíme podle školního vzdělávacího programu "Montessori cestou Za Alejí". Vzdělávací obsah je dán rámcovým vzdělávacím programem. Ve shodě s jeho pravidly učíme jeden integrovaný vzdělávací předmět s názvem "Klíč od světa" (KOS). Tento předmět zahrnuje všechny vzdělávací obory příslušné pro daný ročník: český jazyk, matematika, anglický jazyk, člověk a jeho svět, přírodověda, vlastivěda, hudební, výtvarná, tělesná výchova, pracovní činnosti, informatika. 

Vybavení

V Montessori třídách pracujeme s velkým množstvím pomůcek, které průběžně doplňujeme a obnovujeme. Děti používají počítače a tablety, mají k dispozici také kopírku. Využíváme kvalitně vybavené prostory školy, například bazén, cvičnou kuchyňku, tělocvičnu, dílny, počítačovou učebnu nebo posluchárnu.  

Vztahy

Velký důraz klademe na respektující vztahy na všech úrovních ve škole i mezi rodinou a školou.

Na začátku školní docházky se rodiny s dětmi účastní víkendového adaptačního pobytu spolu s učitelkami a vedením školy. Děti svým třídním učitelkám i asistentkám tykají.

Před přechodem žáků z Montessori tříd na 2. stupeň probíhají vzájemné výměnné pobyty se žáky z běžných tříd. Děti se oboustranně seznamují se systémem výuky a navazují vztahy s novými spolužáky i pedagogy. 

Organizace dne

Výuku organizujeme nejčastěji v časových blocích. Každá třída má svůj vlastní výukový rytmus a jasná pravidla. Někdy je výuka rozdělena na ranní blok od 8:00 do 9:30 a na dopolední blok od 10:00 do 11:40, případně déle. Někdy ale výuka probíhá po dohodě s dětmi tak, že si samy volí nejvhodnější čas na práci a čas na přestávku a odpočinek. Po obědě mají žáci možnost chodit do školní družiny, která organizuje množství kroužků přímo v budově školy.

Výuka

Nové učivo prezentujeme prostřednictvím pomůcek vždy menší skupině dětí, které již dospěly k danému tématu.  Děti potom pracují samostatně podle svých plánů a přehledů učiva. Používáme pracovní sešity, pracovní listy, každá třída má k dispozici knihovnu a počítač. Děti pracují jak individuálně, tak ve dvojicích nebo i skupinách. Často zařazujeme projekty, účastníme se všech školních akcí a realizujeme výuku mimo školní budovu.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský