Poradenství

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje bezplatně poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Naším cílem je zkvalitnit klima školy a poskytovat pomoc při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potížích.

Školní psycholožka

Mgr. Veronika Frolíková
frolikova@zszaaleji.cz 
tel: 572 432 929, 734 391 173

Školní speciální pedagog
Mgr. Lenka Trávníčková
travnickova2@zszaaleji.cz

tel: 572 432 915

Konzultační hodiny: Úterý 15:30 - 17.00

Výchovná poradkyně
Mgr. Dana Šimíková
simikova@zszaaleji.cz
tel: 572 432 919

Metodik prevence
Mgr. Michal Vrobel
vrobel@zszaaleji.cz
tel: 572 432 913

Následující informace jsou platné po celé období školní docházky a vztahuje se na následující pedagogicko – psychologické činnosti:

  1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (pojmem žáci se speciálními vzdělávacími potřebami označujeme žáky, kteří k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření)

  2. poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické a psychologické oblasti (všichni pracovníci ŠPP poskytují poradenství žákům, rodičům, pedagogům)

  3. práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti (cílem je vyhledat a včas odhalit příčiny výukových potíží a co nejdříve s dětmi a jejich rodinami pracovat)

  4. poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci (úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá)

  5. práce v oblasti prevence sociálně – patologických jevů (cílem je pracovat s dětmi v nejrůznějších problematických oblastech dříve, než problémy nastanou, anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole /výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod./ a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili, preventivní programy z oblasti sociálně patologických jevů, programy zaměřené na rozvoj sociálních dovedností)

  6. práce s třídními kolektivy (podpora dobrých vztahů, diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností; adaptační pobyty, intervenční programy)

  7. spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními a zprostředkování odborné péče (SPC, PPP, neurologie, pedopsychiatrie, klinický psycholog, psychoterapeut aj.)

  8. kariérové poradenství (poradenství v oblasti profesní orientace)

  9. řešení výchovných problémů (spolu s rodiči se snažíme hledat řešení při výchovných problémech)

K dalším aktivitám pracovníků ŠPP (dlouhodobá péče o dítě) bude rodič udělovat informovaný individuální souhlas jednorázově na předtištěném formuláři, který bude obsahovat přesnou informaci o činnosti, kterou bude pracovník ŠPP s dítětem vykonávat.

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o jejich činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. děti).

Právní podpora

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016. 

Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány Zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský