Družina a klub

Důležitý výchovný partner rodiny a školy: pomáhá dětem překonávat různé problémy, plní vzdělávací cíle, má důležitou roli v prevenci negativních a sociálních jevů. Ve dnech školního vyučování tvoří školní družina mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

​Zaměřujeme se na utváření životního stylu a aktivního plnohodnotného využívání volného času. Vzdělávací program navazuje na ŠVP 1. stupně „Člověk a jeho svět“.

Školní družina je otevřena od 6:30 do 17:00 hodin (v 17 hod. se vchod do školní družiny uzamyká). V době od 13.45 do 15.00 hodin navštěvujeme školní hřiště.

Uvolňování žáků je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, telefonické uvolnění není možné.

1. oddělení
Martina Říhová, tel: 572 432 921

2. oddělení
Mgr. Světlana Habartová, tel: 572 432 922

3. oddělení
Věra Pochylá, tel: 572 432 924

4. oddělení
Lenka Hrbáčová, tel: 572 432 923

5. oddělení
Ing. Hana Šuráňová, tel. 572 432 909

6. oddělení
Mgr. Hana Bartošíková, tel. 572 432 908

7. oddělení

Veronika Zlámalová, tel. 572 432 915


Materiální podmínky pro činnost a charakteristika ŠD

 • školní družina má inspirující nestresové prostředí

 • je součástí školy, ale má svůj vlastní vchod

 • každé oddělení má svoji velkou třídu, která je dobře vybavená nábytkem, který odpovídá vzrůstu dětí, dále kobercem,  radiomagnetofonem, hračkami, stolními hrami, výtvarnými potřebami, příruční knihovnou

 • má svoji šatnu, kam si žáci po vyučování přenáší veškeré oblečení  a je vybavena sociálním zařízením

 • má možnost využívání prostoru školy, tělocvičny, školního bazénu, cvičné kuchyňky, sportovního areálu u školy a zábavného koutku na školním hřišti.

Ekonomické podmínky:

Školní družina je poskytována za úplatu, která  se vybírá ve dvou intervalech září – leden, únor – červen. Výši úplaty stanovuje zřizovatel. 

Evaluační plán:

Vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni

 1. Individuální – každá vychovatelka si průběžně hodnotí vlastní práci a snaží se o sebereflexi činnosti a pracuje po celý školní rok na plánu profesního rozvoje.
 2. Týmové – evaluaci provádí kolektiv vychovatelek, které hodnotí svou vlastní činnost. Na základě sebereflexe stanovují společně postup pro další období nebo provádějí úpravy ŠVP.
 3. Vedení školy – výchovnou práci ve školní družině hodnotí vedení školy, které zjišťuje, jak jsou naplňovány vytčené cíle a jak družina plní své celkové poslání.

Hygienické a bezpečnostní podmínky:

V ŠD dodržujeme pitný režim, dbáme na hygienu před jídlem, po vycházkách a sportovních aktivitách. Místnosti ŠD mají odpovídající osvětlení, teplo, větrání, čistotu. Bezpečnost je zajištěna v jednotlivých odděleních vychovatelkami, které děti pravidelně informují o bezpečnosti při jednotlivých činnostech.

Děti jsou poučeni o bezpečnosti:

 • bezpečném chování ve školní jídelně

 • při přechodu ze školy do ŠD

 • při vycházkách

 • na školním hřišti

 • v tělocvičně

 • ve školním bazéně

Rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD.

Zájmové zaměření si žáci rozvíjí v kroužcích ŠD a ŠK.

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání dětí vede 6 kvalifikovaných vychovatelek. Mají odborné pedagogické vzdělání s praxí. Odborné zaměření si dále prohlubují v akreditovaných kurzech a samostudiem.

realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský