Družina a klub

Důležitý výchovný partner rodiny a školy: pomáhá dětem překonávat různé problémy, plní vzdělávací cíle, má důležitou roli v prevenci negativních a sociálních jevů. Ve dnech školního vyučování tvoří školní družina mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

Školní družina je otevřena od 6:30 do 17:00 hodin (v 17 hod. se vchod do školní družiny uzamyká). V době od 13.45 do 15.00 hodin navštěvujeme školní hřiště.

Uvolňování žáků je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů, telefonické uvolnění není možné.

1. oddělení
Martina Říhová, tel: 572 432 921

2. oddělení
Mgr. Světlana Habartová, tel: 572 432 922

3. oddělení
Lucie Bláhová, tel: 572 432 923

4. oddělení
Lenka Hrbáčová, tel: 572 432 924

5. oddělení
Jitka Mikušová, tel. 572 432 908

6. oddělení
Veronika Koželuhová, tel. 572 432 909

Materiální podmínky pro činnost a charakteristika ŠD

 • školní družina má inspirující nestresové prostředí

 • je součástí školy, ale má svůj vlastní vchod

 • každé oddělení má svoji velkou třídu, která je dobře vybavená nábytkem, který odpovídá vzrůstu dětí, dále kobercem,  radiomagnetofonem, hračkami, stolními hrami, výtvarnými potřebami, příruční knihovnou

 • má svoji šatnu, kam si žáci po vyučování přenáší veškeré oblečení  a je vybavena sociálním zařízením

 • má možnost využívání prostoru školy, tělocvičny, školního bazénu, cvičné kuchyňky, sportovního areálu u školy a zábavného koutku na školním hřišti.

Ekonomické podmínky:

Školní družina je poskytována za úplatu, která  se vybírá ve dvou intervalech září – leden, únor – červen. Výši úplaty stanovuje škola vnitřním předpisem.

Evaluační plán:

Vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni

 1. Individuální – každá vychovatelka si průběžně hodnotí vlastní práci a snaží se o sebereflexi činnosti a pracuje po celý školní rok na plánu profesního rozvoje.
 2. Týmové – evaluaci provádí kolektiv vychovatelek, které hodnotí svou vlastní činnost. Na základě sebereflexe stanovují společně postup pro další období nebo provádějí úpravy ŠVP.
 3. Vedení školy – výchovnou práci ve školní družině hodnotí vedení školy, které zjišťuje, jak jsou naplňovány vytčené cíle a jak družina plní své celkové poslání.

Hygienické a bezpečnostní podmínky:

V ŠD dodržujeme pitný režim, dbáme na hygienu před jídlem, po vycházkách a sportovních aktivitách. Místnosti ŠD mají odpovídající osvětlení, teplo, větrání, čistotu. Bezpečnost je zajištěna v jednotlivých odděleních vychovatelkami, které děti pravidelně informují o bezpečnosti při jednotlivých činnostech.

Děti jsou poučeni o bezpečnosti:

 • bezpečném chování ve školní jídelně

 • při přechodu ze školy do ŠD

 • při vycházkách

 • na školním hřišti

 • v tělocvičně

 • ve školním bazéně

Rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD.

Zájmové zaměření si žáci rozvíjí v kroužcích ŠD a ŠK.

Personální podmínky:

Zájmové vzdělávání dětí vede 6 kvalifikovaných vychovatelek. Mají odborné pedagogické vzdělání s praxí. Odborné zaměření si dále prohlubují v akreditovaných kurzech a samostudiem.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský