Každý jsme jiný aneb porozumění odlišnostem

Projekt  Každý jsme jiný aneb porozumění odlišnostem

  • je financován z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  č.j. MSMT-1722/2015
  • program probíhá od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Preventivní program je založený

  • na interaktivních seminářích prožitkově orientovaných pro každou třídu

Semináře obsahují 3 témata:

  • porozumění sobě a druhým
  • porozumění jinakosti
  • porozumění rizikům

Některé semináře probíhají přímo s odborníky z daného oboru v rámci týdne prevence.

  • na přímé zkušenosti s relaxací skrze muzikoterapii pod odborným vedením
  • na vzdělání pedagogů v relaxačních technikách, které využijí přímo při práci se třídou
  • na vybavení relaxačního koutu – kde bude probíhat individuální popř. skupinová relaxace

Cíle projektu

Prvním cílem je informovat děti  o rizicích sociálně patologických jevů (kouření, drogy, násilí, kyberšikana, ...) a současně je seznámit s odborníky, kteří se dané problematice věnují přímo v regionu. Sekundárně tak seznamujeme děti s místní sociální sítí, aby v případě potíží věděli, kde hledat pomoc. Žáci také tyto přednášky zpracovávají  do prezentací a posterů. Žáci druhého stupně tyto témata pak přednáší žákům 1. stupně.  Dění je vždy účasten třídní učitel.  Dochází tak k vytváření vazeb na horizontální úrovni – tj. mezi žáky celé školy, speciálně mezi prvním a druhým stupněm -  tak na vertikální úrovni – mezi třídními kolektivy a jejich třídními učiteli. Všechny tyto skutečnosti mají nepochybně pozitivní dopad na celkové klima školy.

Druhým významným cílem tohoto projektu je přinést do školy prvky relaxace. Naučit žáky i učitele pracovat s napětím a uvolněním. Důležitým prostředkem je prožitek, který zažila třída společně s třídním učitelem. Učitelé také získali metodický návod k některým technikám. V rámci projektu byl také vybudován koutek v dyslektické učebně.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský