Vzdělávání žáku se speciálně vzdělávacími potřebami

Informace o vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

Cílem péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je zajistit potřebnou podporu žákovi i rodině, vytvořit mu vhodné podmínky a učinit taková opatření, která mu pomohou zmírnit či odstranit potíže a podpořit jeho osobnostní růst. Ze strany naší školy zajišťujeme týmovou spolupráci všech vyučujících, vhodné sociální klima školy, spolupráci s poradenskými zařízeními. Nezbytnou podmínkou je i spolupráce školy a rodiny žáka.  

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Společné vzdělávání (inkluzivní vzdělávání) vytváří podmínky pro vzdělávání některých žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách hlavního vzdělávacího proudu (tzv. běžné školy), ale současně i nadále umožňuje existenci důležitého článku vzdělávacího systému, a to speciálního vzdělávání, které je ukotveno v §16 odstavci 9 školského zákona a následně v prováděcí Vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ

V rámci podpůrných opatření jde např jde např. o úpravu organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče, prodloužení délky vzdělávání, úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, používání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomůcek, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, využití asistenta pedagoga a další.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů; různé druhy nebo stupně podpůrných opatření lze kombinovat. Jejich uplatňování se řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLE
V naší škole se vzdělávají žáci se širokou škálou vzdělávacích potřeb. Při jejich vzdělávání spolupracujeme s PPP Uherské Hradiště, s Mgr. Dagmar Kubovou, s SPC Kroměříž, s Mgr.Petrou Janečkovu, s SPC Zlín Středová, Mgr. Lenkou Opravilovou, s SPC Zlín Mostní, Mgr. Janou Vašťákovou, s SPC Zlín Broučkova, Mgr. Simonou Bělohlávkovou a dalšími školskými poradenskými zařízeními.

Podpůrná opatření jsou definována školským zákonem, podle rozsahu a obsahu se člení do I. – V. stupně. Podpůrná opatření různých stupňů lze kombinovat.

I. stupeň  

Pokud je charakter obtíží žáka takový, že postačují pedagogické postupy, pak škola volí 1. stupeň podpůrného opatření. Může postačovat zvýšená individualizace v postupech se žákem,  a nebo je třeba, aby se na úpravách v postupech vzdělávání žáka domluvilo více pedagogů, pak je vhodné vytvářet Plán pedagogické podpory. Plán stručně popisuje, kde má žák problémy, co se v postupech práce změní a jak se to promítne do metod práce, organizace vzdělávání žáka i jeho hodnocení. Popis má být stručný, je záznamem pro pedagoga/y jak s žákem pracuje/jí, s jakým úspěchem. Pokud zvolené úpravy v práci s žákem nepovedou ani po 3 měsících k očekávané změně, obtíže žáka budou pokračovat nebo se budou ještě zhoršovat, pak vysílá škola zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka do školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC).

Školské poradenské zařízení žáka objedná k posouzení jeho vzdělávacích potřeb, objednací lhůta by měla respektovat i důvody pro které žák do školského poradenského zařízení přichází.

Na základě vyhodnocení všech podkladů se kterými žák do PPP nebo SPC přichází (Plán pedagogické podpory, vyšetření lékařů a klinických odborníků, vyšetření z jiných školských poradenských zařízení atd.), dojde k vyšetření žáka za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb.

II. - V. stupeň

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně neurčuje škola, ale školské poradenské zařízení – PPP, SPC. Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. PPP nebo SPC stanoví žákovi konkrétní podpůrná opatření, které odpovídá konkrétnímu stupni podpory. Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou je nutný vždy písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka.

Podpůrná opatření spočívají v:

  • poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení
  • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení výuky předmětů
  • úpravě podmínek přijímaní ke vzdělávání a ukončení školní docházky
  • použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebních pomůcek
  • vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
  • využití asistenta pedagoga


ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PODPŮRNÝCH OPATŘENÍCH

INDIVIDUÁLNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

Tento plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Obsah IVP tvoří údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na jeho vzdělávání. Dále jsou zde uvedeny zejména informace o časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka. Uvádí se rovněž jméno pedagogického pracovníka ŠPZ, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka.

Na doporučení školského poradenského zařízení je do IVP zařazována speciálně pedagogická a pedagogická intervence.

Škola je povinna zpracovat IVP nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy obdržela doporučení a žádost zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. V průběhu celého školního roku může být IVP doplňován a upravován podle potřeb žáka. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka (či zákonného zástupce žáka), který tuto skutečnost potvrdí podpisem písemného informovaného souhlasu. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a současně poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu.

ASISTENT PEDAGOGA

Asistent pedagoga poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání žáka (příp. více žáků) se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu stanoveném podpůrným opatřením. Pracuje podle pokynů jiného pedagogického pracovníka, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb. K jeho hlavním činnostem patří pomoc žákovi v adaptaci na školní prostředí, při výuce a při přípravě na výuku, při výchovné a vzdělávací činnosti a při komunikaci s ostatními žáky, rodiči žáka a komunitou, ze které žák pochází. Poskytuje rovněž nezbytnou pomoc žákovi při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby. Při poskytování asistence je třeba vždy klást důraz na to, aby žák byl v co nejvyšší možné míře veden k samostatnosti.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský