Desatero absolventa

Při vzdělávání našich dětí víme, kam jdeme a co je cílem naší cesty.

Představujeme deset pilířů, na kterých mohou naši absolventi stavět.  

  1. Umí se učit se – vyhledává zdroje, ví koho požádat o pomoc při učení, když potřebuje, rozvrhne si své učení, časově naplánuje, umí šetřit síly, zná styl učení, který mu sedí, snaží se vyhledávat souvislosti, propojovat znalosti.

  2. Efektivně komunikuje – naslouchá druhým, respektuje názory druhých, snaží se o vyváženou komunikaci, nechává prostor i druhé straně, hledá kompromisy přijatelné pro obě strany, partnersky komunikuje s vrstevníky i dospělými, je empatický.    

  3. Kriticky myslí – vytváří si vlastní názor na základě zkušeností a vědomostí, názory druhých si vyhodnocuje, nepodléhá prvnímu dojmu, odhaluje dezinformace, mýty a polopravdy, vyhodnocuje zdroje, ze kterých pochází sdělení.

  4. Umí se prezentovat, rozezná svoje přednosti a umí je rozvíjet – v průběhu celé školní docházky se učí prezentovat svoji práci nebo práci kolektivu (ranní setkávání, Slavnosti slabikáře, akademie, absolventské práce, jarmarkatd.), posiluje si sebeúctu, sebevědomí a sebedůvěru, využívá nabídky volitelných předmětů dle svých zájmů.

  5. Respektuje jinakost – jsme školou pro všechny. Učíme se být otevření ke všem názorům, respektujeme odlišnosti druhých a vnímáme je jako obohacení a přínos pro další život.

  6. Orientuje se v nových situacích – kromě běžného fungování v rámci třídního kolektivu si vybírá podle svého uvážení roli v celoškolních akcích, které propojují různé třídy a ročníky (projektové dny, Dny Země, filmový klub, akademie atd.). V těchto nově vytvořených skupinách pak přispívá do společných aktivit.

  7. Spolupracuje - dokáže organizovat – má možnost vyzkoušet si organizaci různých akcí pro ostatní děti (ranní setkávání, akademie, jarmark, tematické projektové dny, Dny dětí, vánoční oběd, zápis, žáci učiteli, atd.). Učí se spolupracovat, najít si dle svých silných stránek roli ve skupině.

  8. Podílí se na společném rozhodování je samostatný a zodpovědný za své jednání – vyslovuje a vhodně formuluje své názory na TH, které se přenáší přes žákovské samosprávy k dalšímu řešení například k vedení školy, vedoucí školní jídelny apod. Učí se samostatně jednat, sjednává si schůzky s jednotlivými učiteli, spolužáky, přejímá zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání.

  9. Přispívá k trvale udržitelnému rozvoji života – chrání životní prostředí, třídí odpad, zapojuje se do sběrových akcí, šetří energie, zapojuje se do ekologických akcí, podává podněty k práci pro školní ekotým.

  10. Hledá nová řešení, přináší nové nápady – všímá si okolí – je vnímavý ke školnímu prostředí, kritiku přetváří v nápady, nespokojí se s tím, co je, a hledá nové výzvy, nové možnosti. Všímá si vztahů ve svém okolí, rozliší nestandartní situaci a vyhodnotí svou roli při jejím řešení.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský