Poslání školy

Škola je místem, které umožňuje žákům osvojit si strategii učení a motivovat k celoživotnímu vzdělávání. Podněcuje žáky k všestrannému rozvíjení osobnosti, tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Vede žáky k účinné komunikaci, partnerství a spolupráci.

Naše škola je otevřená všem dětem bez ohledu na jejich sociální poměry, vyznání, rodinnou situaci, postižení, rasu či příslušnost k menšině. Tuto různorodost vnímáme jako obohacení a přínos.

Cíleně vychováváme naše žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti.

Učíme se naslouchat ostatním, respektovat odlišné názory a vystupovat před veřejností.

Dáváme rodičům možnost volby při výběru vzdělávání jejich dětí – klasické třídy a Montessori pedagogika.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský