Etický kodex

Kodex učitele ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště

Obecné ustanovení

„Etický kodex pedagogického pracovníka ZŠ Za Alejí“ je vnitřním dokumentem školy, který určuje základní hodnoty, pravidla jednání a chování pedagogů. Tento kodex vznikl za spolupráce, aktivity a tvořivosti pedagogických pracovníků na výjezdním zasedání Světlov 2016.

Jsme si jisti, že naprostá většina pracovníků školy tyto principy ve své každodenní práci aplikuje, přesto je užitečné pravidla definovat, prosazovat a používat tak, abychom byli školou respektovanou a vyhledávanou, kde se každému líbí.

Učitel a jeho okolí

Otevřeně komunikujeme, jsme vstřícní, empatičtí a nasloucháme bez hodnocení. Podáváme informace včas a jednoznačně. Upřednostňujeme osobní kontakt. Komunikujeme na základě partnerského přístupu, vzájemné úcty a respektu. Včasně řešíme vzniklé situace. Necháváme prostor pro vyjádření názorů.

Budujeme respektující vztahy mezi učiteli, žáky a rodiči. Podporujeme zodpovědnost za vlastní rozhodnutí. Dbáme na profesionalitu a vystupujeme jako tým, jsme kolegiální. Pozitivně se prezentujeme. Spolupracujeme s různými organizacemi a institucemi.

Učitel a jeho profesní Já

Chceme dělat svou práci co nejlépe. Chceme být vzorem a mít přirozenou autoritu. Vzděláváme se v oboru, získané poznatky a inspirace uplatňujeme v praxi. Vzájemně sdílíme informace a zkušenosti. Jsme schopni reagovat na změny a podněty mimo plánování. Vytváříme si plán profesního rozvoje, pracujeme s ním a vyhodnocujeme ho.

Reflektujeme svou práci a umíme pracovat s kritikou. Podílíme se na tvorbě vize školy, školního vzdělávacího programu a vnitřních pravidel školy. Pečujeme o své fyzické a psychické zdraví.

Učitel a žák

Přistupujeme individuálně ke všem žákům a rozvíjíme je vzhledem k jejich osobnímu maximu. Vytváříme bezpečné prostředí pro učení. Zapojujeme všechny žáky do dění ve třídě a provázíme je jejich školním životem.

Společně se žáky vytváříme pravidla soužití, aktualizujeme je a vedeme žáky k jejich dodržování. Vychováváme je k zodpovědnosti. Učíme děti sociálním dovednostem, rozvíjíme jejich komunikační schopnosti a dbáme na vzájemný respekt. Učíme se od žáků, inspirujeme se, vytváříme a sdílíme společné zážitky.

Umožňujeme žákům podílet se na rozhodování. Jsme nároční, spravedliví, důslední, máme smysl pro humor a jsme trpěliví. Vymýšlíme zajímavé úkoly přizpůsobené potřebám žáků, propojujeme teorii s praxí a postupujeme od snadnějšího ke složitějšímu.


Uherské Hradiště, 22. prosince 2016

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský