V čem jsme jiní

Tripartity

Kromě běžných třídních schůzek u nás realizujeme tripartity. Minimálně 1x za školní rok se tak scházíme v sestavě rodič/rodiče – třídní učitel – žák. Při těchto setkáních probíráme aktuální záležitosti týkající se prospěchu a chování žáka, jeho roli v třídním kolektivu, ale také mimoškolní aktivity.

Třídnické hodiny a ranní setkávání

Své pevné místo v rozvrhu zaujímají třídnické hodiny. Žáci se schází každé pondělí 1. hodinu ve svých třídách, v tomto čase společně pracujeme na vztazích v kolektivu, řešíme aktuální problémy, zabýváme se třídními pravidly. Neodmyslitelnou součástí TH se stala ranní setkávání, kdy se třídy společně potkávají v tělocvičně. Tady se postupně představují svými krátkými programy, vedení školy popřeje narozeninovým oslavencům, jsou zodpovídány dotazy žáků.

Týdenní, čtrnáctidenní plány

Učíme naše děti plánovat si své studium a volnočasové aktivity. K tomu slouží pro 1. stupeň týdenní a pro 2. stupeň čtrnáctidenní plány. Ty žáci obdrží s předstihem a mohou si tak sami rozvrhnout svůj čas. Plány jsou přístupné i na webových stránkách školy v sekcích jednotlivých tříd.

Akce pro předškoláky

Věnujeme pozornost našim budoucím prvňáčkům. Pořádáme pro ně i jejich rodiče Hravá odpoledne pro předškoláky. V podzimním a jarním termínu je zveme na spoustu dílniček a aktivit, z kterých si děti volí činnosti podle svého zájmu. Kromě učitelů se zároveň seznamují s prostředím, které je od září bude na 9 let obklopovat. Součástí těchto odpolední bývá také prohlídka školy určená rodičům budoucích prváků. Děti z okolních školek zveme také přímo do vyučovacích hodin 1. tříd a na kulturní akce organizované školou – akademie, jarmarky atd. Mnohaletou tradici mají rovněž adaptační pobyty pro žáky budoucích 1. tříd.

Adaptační pobyty

Tradicí se u nás staly adaptační pobyty pro budoucí prváky a žáky 6. tříd.

1. třídy - Adaptační pobyty pro budoucí žáky 1. tříd probíhají 2 dny na konci měsíce srpna. Účastní se děti se svými rodiči, pedagogové, se kterými se děti budou od 1. září potkávat, vedení školy a školní psycholožka. Při různorodých aktivitách se všichni vzájemně poznávají, děti začínají spolupracovat se svými vyučujícími, vychovatelkami, mezi sebou. Rodiče se seznamují s chodem školy, přichází se svými podněty.

6. třídy – Adaptační pobyty pro šesťáky probíhají na začátku září. Pro každou třídu v ročníku máme vyhrazeny 3 dny, kdy se pod vedením školního preventisty a za pomoci třídních učitelů a školní psycholožky pracuje na bezproblémových vztazích, vytváří se třídní pravidla, nastavují vztahy, děti poznávají samy sebe, volí třídní samosprávu.

Konzultační centrum Škola pro demokracii

Stali jsme se konzultačním centrem Školy pro demokracii, ta sdružuje momentálně téměř 170 žákovských parlamentů z celé republiky. Jako konzultační centrum nabízíme podporu v oblasti práce s žákovským parlamentem – praktické zkušenosti se zakládáním a vedením ŽP, metodické materiály pro práci s ŽP. Členové našeho ŽP se dostávají do role lektorů, účastní se prezentací projektů v Senátu Parlamentu ČR.

Montessori pedagogika

Ke klasickému vzdělávání nabízíme v 1. – 5. ročníku alternativu – Montesssori pedagogiku.

Vztah vychovatele a dítěte je postaven na principu: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Montessori pedagogika je založena na rovnosti, nezávislosti, svobodné volbě, jednotě a přijetí. Vychovávat a vzdělávat dítě v jejím duchu vyžaduje důkladnou přípravu a spolupráci rodičů, učitelů i dalších vychovatelů a rodinných příslušníků. V nesoutěživém prostředí nabízíme pro každé dítě individuální program založený na jeho vlastním vývoji a zájmu. V dítěti je vzbuzován přirozený zájem skrze využití speciálních učebních pomůcek a vytvořením vhodného pracovního prostředí. Upřednostňují se skupiny, kde se slučují děti různého věku.

Absolventské práce

Žáci 9. ročníku ukončí povinnou školní docházku tzv. absolventskou prací, na které pracují pod vedením svých konzultantů po celý školní rok. Téma si každý zvolí podle svého zájmu. Tvůrčí úsilí je završeno obhajobou práce, žáci ji formou prezentace představí komisi vyučujících, svým spolužákům a také zájemcům z řad rodičů.

Výjezdy do zahraničí

Žáci 2. stupně využívají atraktivní nabídky výjezdu do partnerské školy Mounts Bay School v Penzance ve Velké Británii. Děti zde tráví týden se svými anglickými vrstevníky v jejich přirozeném prostředí, zdokonalují své jazykové dovednosti, navštěvují vyučovací hodiny a mají možnost poznat systém anglického školství.

Žádané jsou i jednodenní vzdělávací exkurze do Vídně a Budapešti. Žáci 9. ročníku navštěvují v rámci poznávání minulosti také koncentrační tábor v polské Osvětimi.

Žákovský parlament

Žákovský parlament tvoří nedílnou součást školy jako platforma demokracie. Zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy 2. – 9. ročníku. ŽP podporuje informovanost žáků napříč školou, zvyšuje zájem žáků o školní dění, rovněž zaštiťuje celoškolní akce a projekty, mapuje prostředí školy. Pomáhá dětem nabýt vědomosti, které jim umožní podílet se na životě společnosti.

Bazén

Výjimečností naší školy je plavecký bazén, který se nachází přímo v prostorách školy. Žáci ho tak mají k dispozici celoročně. Využívají ho především žáci 1. stupně k pravidelným hodinám plavání.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský