Speciální pedagog

Speciální pedagog vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči sestavuje dle potřeby plány pedagogické podpory, případně navrhuje vyšetření ve školních poradenských zařízeních, metodicky vede pedagogy při vytváření individuálních vzdělávacích plánů, zajišťuje naplňování podpůrných opatření žáků včetně průběžného vyhodnocování navržených opatření. Zabezpečuje předmět speciálně pedagogické péče a poskytuje speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy.

Prohlášení o přístupnosti, realizace webu icard.cz | design: Bob Stránský